Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N2 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N2

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: uMEC Chi tiết

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: uMEC

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-30 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-30

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N3 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N3

Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Model: VS-900 Chi tiết

Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Model: VS-900

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-39 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-39

Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Model: VS-600 Chi tiết

Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Model: VS-600

Máy đo SpO2. Model: PM-60 Chi tiết

Máy đo SpO2. Model: PM-60

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-8 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-8

Monitor trung tâm. Model: BeneVision™ CMS Chi tiết

Monitor trung tâm. Model: BeneVision™ CMS

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 6 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 6

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 7 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: Resona 7

Monitor trung tâm. Model: Hypervisor VI Chi tiết

Monitor trung tâm. Model: Hypervisor VI