Máy gây mê. Model: WATO EX-35 Chi tiết

Máy gây mê. Model: WATO EX-35

Máy siêu âm xách tay. Model: M9 Chi tiết

Máy siêu âm xách tay. Model: M9

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-80 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-80

Camera kính hiển vi. Model: DC.1000c Chi tiết

Camera kính hiển vi. Model: DC.1000c

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: BeneView T5 Chi tiết

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: BeneView T5

Máy gây mê. Model: WATO EX-30/20 Chi tiết

Máy gây mê. Model: WATO EX-30/20

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DP-5 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DP-5

Camera kính hiển vi. Model: VC.3031 Chi tiết

Camera kính hiển vi. Model: VC.3031

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: iPM Series Chi tiết

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: iPM Series

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DP-7 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DP-7

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: iMEC Series Chi tiết

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: iMEC Series

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N2 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N2

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: uMEC Chi tiết

Monitor theo dõi bệnh nhân. Model: uMEC

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-30 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-30

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N3 Chi tiết

Máy siêu âm bàn đẩy. Model: DC-N3

Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Model: VS-900 Chi tiết

Monitor theo dõi dấu hiệu sinh tồn. Model: VS-900